Adwokat Piotr Danek

Witamy serdecznie na stronach Kancelarii Adwokackiej Adwokata Piotra Danka. Wychodząc naprzeciw potrzebom i realiom rynku oferujemy Państwu profesjonalną, wszechstronną i kompleksową pomoc prawną, nie zamykając się w wąskich ramach specjalizacji, lecz dostosowując się do Państwa oczekiwań i wymagań.

Pracujemy zarówno dla przedsiębiorców takich jak spółki kapitałowe, osobowe i cywilne, a także dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla instytucji publicznych, jak i klientów indywidualnych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu udało się nam zdobyć zaufanie wielu firm działających na rynku lokalnym oraz w skali całego kraju. Każdego klienta traktujemy tak samo, poświęcając mu dużo czasu i maksimum uwagi. Kancelaria dzięki profesjonalnej obsłudze swoich klientów szczyci się licznymi pozytywnymi referencjami wystawionymi przez szereg przedsiębiorców oraz osób prywatnych, z którymi można zapoznać się w jej siedzibie.
Piotr Danek

Aktualnie Kancelaria kompleksowo obsługuje lub współpracuje z:

Obsługa firm

W sferze obsługi prawnej przedsiębiorców zakres działania Kancelarii obejmuje:

 • stałą i doraźną pomoc prawną, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, świadczoną zarówno w siedzibie przedsiębiorcy, jak i poza nią,
 • pomoc prawna w zakresie dochodzenia należności, w szczególności wezwania przedsądowe, pozasądowe postępowania ugodowe,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, pracy, karnego oraz administracyjnego, a także postępowań egzekucyjnych, postępowanie upadłościowe i naprawcze,
 • tworzenie, przekształcenia, połączenia, likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, wszelkie inne działania związane z bieżącym funkcjonowaniem takich podmiotów, takie jak pomoc w zakresie funkcjonowania ich organów,
 • sprawy pracownicze (umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, umowy o zakazie konkurencji itp.), układy zbiorowe, sprawy związkowe, pozapracownicze formy zatrudnienia,
 • przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację, zmiany wpisu, likwidację podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru,
 • pomoc prawna w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno w odniesieniu do przedsiębiorcy działającego jako zamawiający, jak i jako wykonawca, w tym m.in. weryfikowanie ofert, przygotowywanie protestów, odwołań, występowanie przed Zespołem Arbitrów UZP, opiniowanie SIWZ, umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, opiniowanie i pomoc prawna w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • prawo konsumenckie, prawo o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, telekomunikacyjne,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie działalności przedsiębiorcy,
 • udział w negocjacjach i mediacjach w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów których stroną jest przedsiębiorca
 • przygotowywaniem projektów umów cywilnych i handlowych oraz negocjowanie i konsultowanie takich projektów, pomoc prawna dotycząca renegocjowania, zmiany kontraktów
 • opiniowanie dokumentów przedstawianych przez przedsiębiorcę i przedkładanie wniosków lub opinii prawnych w tym zakresie,
 • wykonywanie innych czynności wymagających pomocy prawnej

Obsługa osób fizycznych

1. W ramach pomocy prawnej osobom prywatnym Kancelaria zajmuje się: zastępowaniem klienta w sprawach:

 • cywilnych (sprawy z zakresu realizacji umów, o zapłatę, o odszkodowanie, zniesienie współwłasności, o ochronę dóbr osobistych itp.),
 • rodzinnych (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego, ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, alimenty, ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela itp.),
 • spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i z testamentu, obalenie testamentu, dział spadku, sprawy o zachowek itp.),
 • karnych (obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w postępowaniu wykonawczym, występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, prywatne akty oskarżenia, powództwa adhezyjne, wnioski o naprawienie szkody, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o odroczenie, przerwę w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.),
 • z zakresu prawa pracy (o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o zakazie konkurencji, mobbing, opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, rozwiązywanie umów o pracę itp.),
 • w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym (udział w postępowaniu egzekucyjnym, powództwa przeciwegzekcyjne, skargi na czynność komornika),
 • z zakresu prawa administracyjnego (prowadzenie postępowań administracyjnych z każdej dziedziny prawa, sprawy o odszkodowanie, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, pozwolenie na pracę , cudzoziemcy itp. ),

2. Udzielaniem porad prawnych.
3. Sporządzaniem pism procesowych i pozasądowych (pozwy, apelacje, zażalenia, pisma przygotowawcze, wezwania itp.)
4. Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów.
5. Dochodzenie należności od dłużników.

Specjalizacja

W ramach praktyki zawodowej adwokat Piotr Danek wyspecjalizował we wszechstronnej obsłudze przedsiębiorców, a w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, zamówień publicznych, prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i tzw. nowych technologii (prawo telekomunikacyjne, informatyczne, ochrona informacji niejawnych itp.)

Honorarium

1. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej, pozwalając zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych, dostosować ich dostępność i czas ich realizacji do potrzeb danego przedsiębiorcy oraz zapewnić doskonałą bieżącą znajomość spraw danego przedsiębiorcy. Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane co do zasady ryczałtowo za dany okres czasu, bądź znacznie rzadziej według stawek godzinowych, 2. Umowa o gotowości do świadczenia obsługi prawnej, bez ustalania stałych miesięcznych opłat; w takim wypadku świadczenie pomocy prawnej realizowane jest na zlecenie przedsiębiorcy, za wynagrodzeniem ustalonym w umowie lub po złożeniu zlecenia, 3. Umowa o wykonanie usługi prawniczej - zlecenie wykonania określonej sprawy lub spraw za określonym w niej wynagrodzeniem, które w większości wypadków ma charakter ryczałtowy (za prowadzenie sprawy w całości, na określonym etapie lub w danej instancji).

Piotr Danek
"Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przez członka organu zarządzającego osoby prawnej a wydane przeciwko niej orzeczenie cywilne"   Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1/2010

Kancelaria
 • Adwokat Piotr Danek

  Piotr Danek

  adwokat

  Adwokat Piotr Danek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2000. W tym samym roku rozpoczął aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie, którą ukończył w roku 2003, zdając egzamin sędziowski. Od ukończenia studiów pozostaje czynny w zawodzie prawnika, którą to pracę wykonywał w kancelariach radców prawnych i podmiotach gospodarczych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Adwokat Piotr Danek uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie w 2005 roku. W roku 2006 założył Kancelarię Adwokacką, która od początku funkcjonowania zdobyła znaczną liczbę klientów, specjalizując się w obsłudze przedsiębiorców. Adwokat Piotr Danek jest doktorantem pod kierownictwem naukowym dr hab. Jerzego Migdała z Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Adwokat Piotr Danek pochodzi z Tarnowa, jest członkiem rodziny o ugruntowanych tradycjach prawniczych. Jego zainteresowania pozazawodowe koncentrują się na takich dziedzinach jak historia, archeologia, paleontologia, marynistyka oraz astronomia.

 • Anna Kosiaty

  Referent administracyjno-prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Łukasz Bittner

  aplikant adwokacki

  Aplikant adwokacki Łukasz Bittner ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w 2013 r., broniąc się w Katedrze Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk o Policji pod kierunkiem prof. zw dr hab. Jana Widackiego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu konkursowego w 2013 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

 • Katarzyna Solak

  aplikant adwokacki

  Aplikant adwokacki Katarzyna Solak ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2013 r. w wyniku egzaminu konkursowego uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

 • Beata Augustyńska

  aplikant adwokacki

 • Sebastian Runger

  aplikant radcowski

 • Wojciech Młocek

  aplikant radcowski

 • Piotr Gawelowicz

  aplikant radcowski

 • Kamila Gębala

  magister prawaDokumenty do pobraniaKancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Danek

ul. Kaczkowskiego 7/5 (II piętro)
Tarnów 33-100

(róg ulic Kaczkowskiego i Bema)

tel. +48 14 688 80 44
tel. +48 14 688 80 43
tel. +48 14 630 04 64

fax +48 14 688 80 44 wew. 13


NIP 993-009-93-68

Nr konta:

Deutsche Bank PL 52 1910 1048 2125 0321 8163 0001

SWIFT DEUTPLPK

www.piotrdanek.pl
e-mail: adwokat@piotrdanek.pl

ul. Kaczkowskiego 7/5 (II piętro), Tarnów 33-100 (róg ulic Kaczkowskiego i Bema) tel. +48 14 688 80 44, 43, +48 14 630 04 64 fax +48 14 688 80 44 wew. 13
Polana Ceramiczne - Akcesoria do biokominków banners broker, zarabianie na reklamach